Faglighed og dokumentation

Vi arbejder ud fra individuelle mål på hver enkelt bruger. Målet er som oftest opdelt i flere delmål, som hver især har tidsbestemte evalueringsdatoer. For en del af vores brugere, er målene lavet ud fra samarbejdsmøde mellem sagsbehandler, bosted, pårørende og os.

Sådan sætter vi mål for brugeren

Ved visitation sikres det, at der et så tydeligt billede som muligt af den pågældende brugers ressourcer og udfordringer. Dette sker ved samtaler med myndigheder, pårørende og eksterne sundheds- eller socialpersoner. Medarbejderteamet sammensættes på baggrund af den analyse der fremkommer i processen. Teamet sætter i fællesskab, og i dialog med den pædagogiske ledelse, mål for arbejdet. Som udgangspunkt, forsøges herefter løbende dialog med brugeren, med de kommunikative færdigheder den enkelte bruger kan præstere og evt. ved supplement af alternative kommunikationsværktøjer.

Herudover involveres pårørende og eksterne professionelle i forsøget på at få det tydeligst mulige billede af brugerens tilgængelige ressourcer og udfordringer.

Sådan følger vi op på de fastsatte mål og dokumenterer målopfyldelsen

Vi dokumenterer systematisk den pædagogiske praksis på daglig basis, for at sikre sammenhæng mellem kommunens handleplaner og vores pædagogiske udviklingsplaner, samt for at kunne evaluere og målrette vores pædagogiske tilgang.

Vi udarbejder en handleplan, som det pædagogiske arbejde løbende holdes op imod. Der afholdes personalemøde hver 14 dag hvor vi evaluerer og planlægger for den næste periode. Overskrifter fra handleplanen er udgangspunkt for de daglige opdateringer i vores online journalsystem. Vi har desuden implementeret et kvalitetsikringssystem, inden for rammerne af vores onlinesystem, Planner4you, der underbygger systematikken i vores registreringer og opfølgninger.